Serwis Stihl

(+48) 534 275 815

Telefon

(+48) 603 703 352

Mail

k.wolowiec@wp.pl

Przeciwpożarowe przeglądy budynków użytkowych i domów jednorodzinnych – co musisz wiedzieć?

Ogień jest bezlitosnym żywiołem, który rozprzestrzenia się zazwyczaj bardzo szybko, siejąc nieodwracalne w skutkach zniszczenie. Trawione ogniem elementy konstrukcyjne podlegają działaniom niszczącym w przerażającej skali. Większość obiektów dotkniętych pożarem nie nadaje się do odbudowy z uwagi na wysoki poziom uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, dlatego warto zadbać o regularne przeglądy budynków użytkowych i domów jednorodzinnych i dokonywać ich regularnych przeglądów.

Dura lex, sed lex

Będąc właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której mieszkają lub przebywają ludzie, musimy zdawać sobie sprawę z obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, co ma swoje umocowanie w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z póź. zmianami) oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34.W świetle przepisów zawartych w ustawie, ciężar odpowiedzialności zawsze spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, a zaniechania w przypadku budynku użyteczności publicznej noszą znamiona przestępstwa. W art. 91a przywołanej ustawy czytamy: „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Czy warto ponosić taką odpowiedzialność, skoro wystarczą zabiegi o charakterze prewencyjnym? Co wobec tego należy wiedzieć o przeglądach przeciwpożarowych domów jednorodzinnych i budynków użytkowych?

Wolnoć Tomku w swoim domku!

W wyniku zaostrzenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego domów jednorodzinnych, co było skutkiem kilku poważnych pożarów powstałych na skutek rażących zaniedbań właścicieli nieruchomości, ustawodawca nałożył szereg obowiązków spoczywających na właścicielach, wśród których znalazły się następujące zapisy:

 • w przypadku nieruchomość podłączonych lub wyposażonych w instalacje gazowe, należy przynajmniej raz w roku przeprowadzać kontrolę techniczną eksploatowanych urządzeń,
 • w celu uniknięcia zatrucia substancjami powstającymi w trakcie spalania, właściciel nieruchomości zobowiązany jest przynajmniej raz w roku do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych z uwzględnieniem ciągów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych,
 • kotły opalane paliwem stałym lub ciekłym o nominalnej wydajności przekraczającej 100kW powinny być kontrolowane przynajmniej raz na dwa lata, kotły o mniejszej mocy mieszczącej się w przedziale między 20 a 100 kW powinny być sprawdzane przynajmniej raz na cztery lata,
 • zainstalowane na budynku urządzenia chłodnicze wykorzystywane w systemach klimatyzacji o mocy chłodniczej przekraczającej 12kW podlegają ocenie technicznej przynajmniej raz na 5 lat. Dotyczy to także pomp ciepła o analogicznej mocy,
 • kontroli podlega również stan techniczny budynku, jego estetyka i otoczenie. Kontrola powinna się odbywać przynajmniej raz na 5 lat,
 • ocena instalacji elektrycznej i uziemień instalacji uziemień oraz instalacji odgromowej również przeprowadzać należy raz na pięć lat,
 • po 15 latach od instalacji kotłów o mocy grzewczej powyżej 20kW konieczne jest przeprowadzenie kompleksowego audytu całego układu,

Do przeprowadzenia kontroli upoważnione są wyłącznie osoby i firmy posiadające stosowne uprawnienia, a po zakończeniu kontroli właściciel powinien otrzymać protokół z przeglądu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz uzupełniona książka kontrolowanego obiektu.

Pod lupą, czyli kontrole przeciwpożarowe budynków użyteczności publicznej

Z uwagi na specyfikę budynków użyteczności publicznej i budynków komercyjnych, ustawodawca nałożył na osoby zarządzające znaczenie większy zakres obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową. W wyniku serii pożarów w galeriach handlowych, które ujawniły niedostateczny poziom zabezpieczenia i kontroli tych obiektów, ustawodawca postanowił podnieść poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego poprzez zmiany w odpowiednich artykułach prawa budowlanego. Tym samy doprecyzowane i zaostrzone zostały obowiązki wobec właścicieli i zarządców nieruchomości komercyjnych. W noweli pojawiły się zapisy określające nie tylko obowiązki, ale także sankcje wynikające z powstałych zaniedbań. Dlatego warto na bieżąco kontrolować stan techniczny budynków użyteczności publicznej poprzez:

 • umieszczenie w odpowiednich miejscach oznaczeń wskazujących na ciągi ewakuacyjne i punkty gromadzenia w przypadku zajścia zjawisk przewidzianych w ustawie w tym pożaru. Należy pamiętać, by zastosowane oznaczenia były zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012,
 • dobre praktyki ochrony przeciwpożarowej nakazują ponadto oznakowanie odpowiednimi znakami miejsc, w których znajdują się techniczne środki przeciwpożarowe, a także informacje pozwalające doprecyzować istotne z perspektywy danego obiektu informacje,
 • instrukcje przeciwpożarowe – są niezbędnym element wyposażenia każdego obiektu użyteczności publicznej i stanowią element profilaktyki przeciwpożarowej, a w przypadku wystąpienia zagrożenia są źródłem cennych informacji dotyczących prawidłowego postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru. Na wyposażeniu obiektów powinny znajdować się następująca dokumentacja:
  * Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) – określająca wymagania z zakresu ochrony ppoż, które muszą być uwzględnione podczas eksploatacji obiektu
  * Instrukcja postępowania na wypadek pożaru – sporządzana w formie karty informacyjnej i umieszczona w widocznych miejscach instrukcja jest wyciągiem lub załącznikiem do IPB. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące między innymi zasad dotyczących alarmowania oraz wykaz telefonów alarmowych.
  * Ogólna instrukcja przeciwpożarowa – w dokumencie zawarte są wskazania i pouczenia o obowiązku i zasadach zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku o danym przeznaczeniu, a także informacje dotyczące postępowania i alarmowania w razie pożaru lub innego stanu zagrożenia\
 • w budynkach użytkowych kontroli podlega także stan oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – w przypadku zaniku zasilania znajdujący się w budynku ludzie mogą ulec zbiorowej panice nie znając specyfikacji budynku i dróg ewakuacyjnych, dlatego bezawaryjna praca oświetlenia alarmowego i ewakuacyjnego odgrywa kluczową rolę.
 • sprzęt gaśniczy.

 

W każdym budynku komercyjnym musi znajdować się znajdować spełniający wymagania przeciwpożarowe sprzęt gaśniczy. W tym:

 • stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia trwale związane z obiektem (tryskacze), które automatycznie załączają się w przypadku wystąpienia pożaru
 • przenośny sprzęt ochrony pożarowej: gaśnice wodne, śniegowe, proszkowe, halonowe

 

Na właścicielach i zarządcach nieruchomości spoczywa także obowiązek konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych gwarantując ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Powyższe opracowanie wskazuje na zakres obowiązków spoczywających na właścicielach domów jednorodzinnych i zarządców nieruchomości komercyjnych. Znając wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego można się przygotować do każdej kontroli. Dla własnego bezpieczeństwa nie warto ignorować przywołanych powyżej przepisów, ponieważ są one także istotne dla ubezpieczycieli wypłacających ewentualne odszkodowania.

 

Więcej
artykułów